school and education

Talk to us

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Twitter Facebook 

INKULUMO KANGQONGQOSHE WEZOKUTHUTHUKISWA KOMNOTHO, EZOKUVAKASHA NOKONGIWA KWEMVELO KWAZULU-NATAL UNKK NOMUSA DUBE-NCUBE EMCIMBINI WOKUVUSELELWA KWAMABHIZINISI AKWAMASHU, KWAMASHU G HALL, 07 SEPTEMBER 2019

05 September 2019
Media Advisory

EDTEA MEC NOMUSA DUBE-DUBE TO LEAD KWAMASHU BUSINESS REVITALISATION PROGRAMME

eNcotshane, eMlazi, eGamalakhe, eWembezi, eMpophomeni, eBruntville, eZakheni, eSibongile, eHambanathi, eMpumalanga, kwaDabeka, noma eNhlalakahle kunezindawo ezazenza amabhizinisi njengezitolo ezinkulu, njengalapha kwaNozaza, ezaziqalwe izinjinga zakithi kodwa zafadalala ngenxa mhlawumbe yodlame noma bawa ngasezimalini.

Ezinye zalezindawo noma izinxanxathela zezizinda zokuhweba ubunikazi bazo babukwinkampani yethu Ithala. Sithi-ke siyabuya sibuyisela umnotho ebantwini. Sifuna abantu bahwebele kulezindawo sizivuselele kusetshenzwe.

Kungaba izitolo, izindawo zokukhanda amafoni, izinjini noma ukufakelwa kwamathayi, ezokudayisa okuningi ngabe ukudla noma idata noma nje amahhovisi okusebenzela labo abadinga indawo yokuhweba.

Ukuzabalaza esiphezu kwakho namuhla umshikashika wokuthuthukisa izimpilo zabantu bakithi nokwenza ngcono inhlalo yabo.

Ngizimisele njengoNgqongqoshe omusha walomnyango ukwenza ukuthi osomabhizinisi abancane kanjalo nabakhulu baluthole uxhaso olufanelekile kwizikhungo zikaHulumeni ezibolekisa ngemali neziphinde zikhiphe izibonelelo zoxhasomali.

Kungakho ngikwazi ukubaluleka kokutshala imali elokishini ngoba ibhizinisi laselokishini londla imindeni eminingi.

Angikubalule nalokhu ukuthi kumele sikuqalise ukudayiswa kwezindlu ngoba ikona nokwenyusa izinga lamalokishi ethu. Lapha sikhuluma ngeProperty Business.

Uyakhula futhi uhleze ukhula umnotho waseLokishini

Ekhuluma neProperty360 ngenyanga kaMashi nonyaka ungoti wezomnotho webhange elikhulu uSiphamandla Mkhwanazi uthe: “Uthe lamakhaya ahola kangconywana noma kakhulu futhi akwazi ukuthatha ngesikweletu athenga izindlu lapha emalokishini aziguqule zibe izindawo zokuqasha,” uthi lokhu kuyakhula ngesivinini.

Uma sisala ekungeneni kulelibhizinisi lokudayisa izindlu sizozithola kwathina sihlezi phandle. Kumele siqale manje besacabanga abanye ukuthi kunobungozi lokhu okuthiwa iRisk thina ngoba siyazazi lezindawo singene sisebenze senze izinto zenzeke.

Ngenyanga kaJuly ngethule isabelomali salomnyango. Phakathi kokunye ngikhulume kakhulu ngokuxhaswa kwabantu bakithi. Ngikhuluma nje sizokwethula isikhwama soxhasomali seOperation Vula maduze nje esinenani okwamanje elikuR105 million. Engifuna ukukubona kakhulukazi izinkampani zabesifazane, imifelandawonye kanjalo nabantu abasha ikakhulu besifazane kuyibona abahlomulayo kulesikhwama.

Kodwa angethembise ukuthi wonke umuntu okulungele uzohlomula kulesikhwama. Ngiyajabula ukunibona niphume ngobuningi benu. Futhi njengoba sezichazile izikhulu zomnyango ukuthi sizifaka kanjani izicelo impela masisukume sibhukule sikwenze lokhu. Uma ungabhalisanga namuhla mhlawumbe uthole ukuthi ubungazipheke zonke izicucu, uzokwazi ukusizakala noma kunjalo.

Lesikhwama sizosiza abaningi. Siyazi emalokishini nasezindaweni zasemakhaya baningi abantu abazisebenzayo. Abantu bakithi bayalima, bayashisela, bakhanda izimoto baphinde bafuye izinkukhu. Bakwenza nje lokhu abanandawo yokusebenzela banethwa zimvula, abanayo imishini yokuqukula izinjini noma amakani kapende wokufutha imoto, izinkukhu zabo azikhanyiselwa ebusuku ukuthi zidle njalo nje zinonophale.

Lesibonelelo salesikhwama sizosiza kakhulu kukho konke lokhu uma nje efaka isicela sisicubungule bayobe sebewele ngelibanzi.

Okwanamuhla sizonicijisa futhi sizothatha yonke imininingwane yenu futhi siyazi abaningi benu bazoluthola uxhaso.

Ngikhuluma nje kulonyaka ophelile sixhase imifelandawonye yaKwaZulu-Natal engu 29 ngemali edlulile kuR30 million.

Enkulumeni yami yohlahlomali ngakhuluma futhi kakhulu ngoRaset. Lolu uhlelo loguquko olunqala kwezolimo oluhlose ukuvula amathuba ekukhiqizweni kokudla kusukela esivunweni sezolimo sabalimi ababencishwe amathuba kuye emabhizinisini enza imikhiqizo yezolimo.

Okunye okuhlonzwe uRaset ukudala umgudu wezokuhweba kwezolimo ukugwema izithiyo ezikhona ezivalela ngaphandle labalimu. Lokhu sikwenzile bheka nje sesinikele ngamaloli ayisithupha aneziqandisi, kanjalo namathathu ane-mesh wire, amaveni ayisithupha adonsa inkonyane, izindawo zokugcina umkhiqizo wezolimo.

Sithi-ke singuHulumeni imakethe sinayo njengoba sinezikole eziyizinkulungwane, izibhedlela nemitholampilo kanjalo namajele lapho abantu bakithi bezokwazi khona ukuyisa imikhiqizo yabo. Sizovula amathuba anjalo ukuze uma utshala noma ubhaka izinkwa uwubone lomsebenzi wakho lapho uphelela khona futhi ukwazi ukuhlomula.

Kanti futhi siphinde sibe nenye yezinkampani ebizwa ngeKZN Growth Fund enika osozimboni bakithi isibonelelo uma bevula noma benobunikazi bezinkampani ezinkulu ezikhiqizayo.

Akekho esifuna asale ngaphandle. Ngiyazi besivamile ukukhuluma kanjena kusazoba wukhetho lukaZwelonke kepha manje lokhu esakuthembisa siyakwenza kwakukungekhona nje ukuthenga amehlo abantu bakithi. Siyaqhuba siya phambili futhi akekho esifuna asalele ngemuva njengoba sibuyisela umnotho kubantu.

Mphakathi wakithi,

Amabhizinisi amancane nasafufusa adlala indima enkulu emnothweni wezwe. Ngithi angikuveze nje ukuthi ucwaningo luthi emhlabeni wonke jikelele ngeke kube nentuthuko kwezomnotho osomabhinisi abancane bengekho ikakhulukazi imifelandawonye. Yibo izinjini zomnotho.

Siyadinga ukuthi kuvuleleke izindawo lapho abesifazane nentsha nabo bonke osomabhizinisi abancane bezokwazi khona ukuvula izindawo zokusebenza nokusebenzela ezindaweni zamakhosi.

Ngikhuluma nje siphezu komshikashika wemashi ehlukile kakhulu njengoba sibheke kwezobuchwepheshe obunzulu besimanje; phecelezi iFourth Industrial Revolution. Ngiyazi lapha kugcwele nabantu abasha okumanje nje ngikhuluma baphethe omakhalekhukhwini okuthiwa ama”SMART PHONES”. Asingagcini nje ngokudlala uWathaphu noFacebook noma siziphophothele uInstagram ngalamafoni ethu. Kepha ake sibheke, njengoba nje kuthiwa Smart Phone impela ihlakaniphe iqedile leyofoni kodwa yini ongayenza ngayo?

Ifoni iphethe okuningi esingadala ngakho amathuba emisebenzi, singenza ama App noma sisebenzise amaApps akhona ukushintsha izimpilo zethu.

Ngayo belu inyanga kaJuly kuphume izibalo ezingezinhle ezithi izinga lokungaqashwa lenyuke lafika kumaphesenti angu 29. Ziyethusa lezibalo kanti futhi ziyakhombisa ukuthi itshe limi ngothi njengoba sekudiliza ngisho amabhange manje. Lokhu kwenziwa ukuthi imisebenzi ebiyenziwa ngabantu emabhange manje isiyenziwa imishini namaKhompiyutha.

Lokhu kuseyisiqalo nje, luyeza luyanyelela njengoba imisebenzi eminingi isizokwenziwa amarobhoti azishaya sabantu. Konke lokhu kusishiya nombuzo wokuthi simi kuphi njengabantu. Yini okumele siyenze ukuze singaphinde phela sisalele emuva nakulesikhathi sobuchwepheshe.

Amakhulu eminyaka sivalelwe ngaphandle thina singama-Afrika ezintweni zokuthuthukisa uluntu Kodwa manje sithi ngeke futhi siphinde sisalele emuva. Siyangena nathi emnothweni wezobuchwepheshe besimanje obunzulu.

Kungakho sithi kumele sakhe lokhu okuthiwa amaIndustrial Parks nakuzo izindawo zasemalokishini akithi. Silethe omahamba nendlwana lapho abantu abasha nabantu bakithi nabantu besifazane bezosebenzela khona. Bazodayisa idata, balungise amafoni benze okuningi kobuchwepheshe ukuze singene shi kulomkhakha. Lokhu ngizokumela nginguNgqongqoshe ukuthi ngenze iziqiniseko sokuthi abantu bakithi abasali nangengozi kulamathuba. Ngizoqinisekisa futhi ukuthi abesifazane bahamba phambili kulokhu.

Kuthiwa ukuwa kwenye indlu ukuvuka kwenye. Njengoba izinkampani ezinkulu zidiliza kunika osomabhizinisi abancane ithuba lokufufusa. Siyazi ukuthi nalaba abadilizwayo abaningi babo baphethe amakhono ayisimanga. Uma behlangana bengavula ezabo izinkampani kuphume amathuba emisebenzi.

Abaningi babo babeka isitini, bakhanda ugesi, baxhuma amapayiphi, babala izimali kanjalo kanjalo. Amakhono lawa esiwadingayo futhi sizoqinisekisa ukuthi uhulumeni uqala ngabo labantu uma efuna ukwenzelwa umsebenzi.

Sekuvumelekile ukutshalwa kukhuliswe umthunzi wezinkukhu ukuze kwakhiwe imithi neminye imikhiqizo. Angikuveze ukuthi kusayicala ukutshala uhwebe ngensangu. Sizosebenzisa lelithuba njengoba nokutshalwa komoba izinga lakho selehlile.

Kodwa manje sesivula amathuba aleligolide elisha ukutshalwa kwensangu ngokusemthethweni nangendlela elawulekayo. Siphinde sinikezele amalayisense namagunya okuthi itshalwe endaweni engamagushede ukuze ithole lowamsoco odingwa yilaba abenza imikhiqizo ethile. Sifuna izindawo zamakhosi zisetshenziswe ukutshala lomkhiqizo.

Sengiphetha nje Mphathi wohlelo mangikusho ukuthi singuHulumeni onakelelayo sizimisele ukuvula amaningi amathuba emisebenzi ngokuthi sixhase osomabhizinisi abancane.

Nginifisela konke okuhle.

PHAMBILI NOKUVUSELELWA KWAMALOKISHI ETHU, PHAMBILI!

Ngiyabonga.

 

 

 

 

Talk to us

085 888 5555